RESOURCES AND COMPANIES

IT, Software, Media and Design Company Directory

After Effects by Kittituch Por

CEO: กิตติธัช สุริยะป้อ
Founded: 2559
Address: 3/4 ม.6 ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
Telephone: 080-8530812
Website: http://

สถาบันผลกระทบภายหลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphics) และการสร้างงานอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสร้างงานด้านนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรและธุรกิจได้ โดยทางสถาบันฯเปิดสอนการใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิก อาทิเช่น Adobe Illustrator, After Effects และ Premiere Pro เมื่อผู้เรียนสามารถสร้างงานกราฟิกที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้ ก็สามารถพัฒนาคุณภาพและยกระดับองค์กรให้น่าสนใจมากขึ้นได้

‹ Back
Need more info? Call Us 053 942 088-91 ext.409