เข้าร่วม/สนับสนุน

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยที่ข้อมูลจากเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่า การที่เมืองมีจุดยืนที่แน่นนอนและเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เมืองนั้นๆ ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ

มีต่อ

DOWNLOADS

Please check out our partner’s website
Southeast Asian Creative Cities Network.
View More

Contact Us

Creative Chiang Mai Secretariat (CCM)
Science & Technology Park Office

Research & Technology Transfer (RTT) Building
Faculty of Engineering, Chiang Mai University

239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200,
Thailand

Phone & Email

053 942 088-91 ext.409