By

Kulna Jewelry

Province 

Nan

Website

facebook : KULNA 

Description

กล่องบรรจุภัณฑ์จากกากกาแฟ จาก Kulna Jewelry ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความคิดที่อยากจะนำกากกาแฟกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องทิ้งไป บวกกับอยากสร้างเอกลักษณ์เพิ่มเติมให้กับแบรนด์ Kulna Jewelry จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกากกาแฟในส่วนของกล่องและฝาปิด ผนวกกับทองเหลืองและแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ฝาปิดล็อก