>

ชุดตรายางเรียนรู้ลายสือไทย

By

RPP ALL

Province 

Chiang Mai

Website

facebook :  RPP PACK 

Description

ชุดตราปั๊มลายสือไทย เป็นสื่อการเรียนรู้ลายสือไทยเบื้องต้น โดยนำเรื่องราวและวิธีการเขียนลายสืออิงจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 มารวมอยู่ในรูปแบบของตราปั๊ม ซึ่งสามารถปั๊มลงวัสดุต่าง ๆ ได้ โดยส่วนประกอบจะมีชุดตรายางที่ปั๊มออกมาเป็นลายสือไทย ส่วนของแบบฝึกสอนการเขียนและผสมคำอย่างง่าย ทั้งยังแทรกเรื่องราว ประวัติที่มาของลายสือไว้ในเล่มเดียวกัน และสุดท้ายคือเล่มลายสือไทยที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตา ให้เข้าถึงและสัมผัสรับรู้ถึงรูปร่างของลายสือไทยได้อย่างง่าย