>

ชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

By

TU Craft Space and Industrial Crafts Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University (Lampang)

Province 

Lampang

Description

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนท่ามะโอ ถูกออกแบบขึ้นโดยการนำเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในชุมชนที่มีชนชาติต่างๆ เช่น ชาวอังกฤษ พม่า ไทใหญ่ ขมุ เป็นต้น มานำเสนอในรูปแบบใหม่โดยใช้ลักษณะเป็นพรีเซนเตอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนท่ามะโอ