>

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

By

Jaibaan Studio

Province 

Chiang Mai

Description

‘โครงการสวนผักคนเมือง’ เป็นโครงการต้นแบบในการเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะที่รกร้างในเมืองที่เดิมเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ ขนาด 2.5 ไร่ ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมในเมือง และจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการ Regenerative Landscape ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมระบบนิเวศในเมืองที่มีความหลากหลาย และใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ Participatory Place-Making เพื่อให้พื้นที่มีความมีชีวิตชีวาจากกิจกรรมและความรู้สึกร่วมของผู้คน