By

Assistant Professor Srichana Jaroennet | Klinn Meechaikha

Province 

Lampang

Description

ผลิตภัณฑ์ชาวเขา 4 ชนเผ่า ที่มีการปลูกกาแฟ ปักผ้าลวดลายชนเผ่า ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากได้แก่ กระเป๋าสตรี รูปแบบต่าง ๆ ในส่วนกาแฟมีการปลูกเมล็ด คั่ว และจำหน่ายที่ร้านกาแฟในอำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเราได้ตั้งชื่อให้ใหม่โดยใช้ตัวอักษรแรกของแต่ละเผ่ามาเรียงกันจนได้ชื่อว่า ‘AHKY’ จากคําว่าAhka / Hmong / Karen / Yao