ทำเนียบสร้างสรรค์

ทำเนียบรวบรวมความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Creative Directory) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ทางคณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนชื่อจากแผนที่เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Mapping) เป็นการรวบรวบข้อมูลติดต่อ ของกลุ่ม องค์กร พื้นที่ และทรัพย์สินทางความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัด โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญกว่า 20 แห่ง ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดนี้จะได้ มีการเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ตลอดจนตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบ หนังสือสองภาษาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นานาจังเกิลเป็นกิจการในครอบครัวของคุณรัตติกาลเริ่มเมื่อปี2554ที่ทำครัวซองค์และขนมปังสดจากเตาจำหน่ายให้กับกลุ่มคนรู้จักและเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็มีการบอกต่อกันปากต่อปากระหว่างในกลุ่มเพื่อนคนไทยและต่างชาติราวปีพ.ศ. 2556

ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 เป็นย่านเล็กๆที่รวมเอางานออกแบบหลากหลายชนิด ศิลปะร่วมสมัย บ้านเรือน และสีสันของร้านค้า มาแสดงและจัดจำหน่าย

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในด้านหัตถกรรมในภาคเหนือ หัตถกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในด้านการบริการมารวมตัวกันเพื่อที่จะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรมและช่วยวิเคราะห์วิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์

สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือก่อตั้งเมื่อปี2558โดยกลุ่มนักธุรกิจที่ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลที่มีปณิธานตรงกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในด้านกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ

หน่วยงานภายใต้กำกับของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำคัญ คือ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz) จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการให้ บริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและนำเอาผลงาน
วิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ไปถ่ายทอดวิชาการสู่สังคมในลักษณะต่างๆ โดยดำ เนินงานตามวิสัยทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง”

ในตอนแรก หมู่บ้านเพนกวินมีแค่ร้านกาแฟเปิดบริการ อยู่ติดถนนเลียบคลองชลประทาน และมีชื่อว่า เพนกวิน เก็ตโต้ แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการขยับขยาย มีร้านค้าและออฟฟิช เปิดมากขึ้น

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า มะขามป้อม คนทั่วไปมักรู้จักพวกเขาในฐานะ กลุ่มละครมะขามป้อมที่ใช้กระบวนการละคร ทั้งละครหุ่น ละครเวที ศิลปะท่าทาง สื่อพื้นบ้าน ลิเก เพื่อพัฒนาชุมชน และทำให้ชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านบริการ วิชาการเฉพาะ ทางด้านการวิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารที่ครบวงจร ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยง ให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค เอกชน โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มละครชุมชน“กั๊บไฟ”
ก่อตั้งเมื่อวันที่9กันยายนพ.ศ.2539โดยคุณอ๊อดอัมรินทร์เปล่งรัศมี“กั๊บไฟ”เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการสื่อสารเรียนรู้และพัฒนาทำงานร่วมกับชุมชนเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมใช้เครื่องมือ
สื่อละครศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน

เชียงใหม่เขียว สวย หอม คือ เรือข่ายการรวมตัวกันของประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในประเด็นต่างๆ

INTG ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อให้เป็นเวทีสนทนาในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับภาคเหนือของประเทศไทยINTG ได้จัดประชุมซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการพูดคุยกันในหัวข้ออื่นๆด้วย ปัจจุบัน INTG ได้จัดให้มีการสนทนามากกว่า 380 เรื่อง

ใจบ้านสตูดิโอ” โดย ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (ตี๋) ทนวินท วิจิตรพร (เนท) และ แพรวพร สุขัษเฐียร (อ้อ) เป็นสตูดิโอออกแบบที่พัฒนามาจากงานสถาปัตย์ชุมชนของกลุ่มคนใจบ้านที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง คือ หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและหอประวัติศาสตร์เชียงใหม่

คนใจบ้าน คือ กลุ่มสถาปนิกชุมชนที่สนใจกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมผ่านมิติการออกแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมชุมชน สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม

ก่อตั้งเมื่อปี 2543โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนามีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการรวบรวมองค์ความรู้ จากพ่อครูแม่ครู และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อทำการถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับลูกหลาน และผู้สนใจในท้องถิ่น

เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก
ปีพ.ศ. 2556คุณแอนผู้ก่อตั้งเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลกและกลุ่มคนทำละครมองเห็นว่าปัจจุบันพื้นที่สีเขียวทางด้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ลดน้อยลงซึ่งอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตแต่ผู้คนในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนกลับใช้พื้นที่ในการสร้างอาหารกินเองน้อยลงด้วยพื้นที่หลายส่วนของเมืองเชียงใหม่ถูกใช้ประโยชน์ในด้านอื่นจนกลบกลืนพื้นที่สีเขียวทางด้านอาหารที่น้อยลงจึงย้อนกลับมาทบทวนและวางแนวคิดตั้งรับด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของละครชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมตั้งคำถามว่าเราจะจัดการกับพื้นที่สีเขียวที่เหลืออยู่นี้ยังไงบนพื้นที่บ้านและโรงเรียนของเด็กๆก่อนเราจะรักษามันไว้อย่างไร

สตูดิโอLittle Hum มีสมาชิก2คนโดยจะลงสำรวจเก็บข้อมูลร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานรัฐซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในแต่ละสถานที่มากน้อยต่างกันเมื่อได้ข้อมูลสาวจะเป็นคนคัดกรองเนื้อหาและเชนจะทำหน้าที่เป็นคนวาดภาพประกอบสีน้ำเพื่อสื่อถึงเนื้อหาต่างๆ

มาหาสมุด คือ ห้งอสมุดเล็กๆ และร้านกาแฟ เป็นบ้านหนึ่งในชุมชนบ้านข้างวัด อยู่ในซอยวัดอุโมงค์ ตรงข้ามวัดร่ำเปิง

อาคารคลังสินค้าขนาด3,000ตารางเมตรในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือของอำเภอสันกำแพงถูกดัดแปลงออกแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมที่นี่ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของคุณเอริคบุนนาคบู๊ทซบุตรชายของคุณฌองมิเชลเบอร์เดอเลย์และคุณพัฒศรีบุนนาค (ภรรยาผู้ล่วงลับ) ต้องการที่จะแบ่งปันผลงานศิลปะที่เก็บสะสมเป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวของครอบครัวบุนนาค-เบอร์เดอเลย์มากกว่า30ปีให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของศิลปะและเติมเต็มคุณค่าทางสุนทรียภาพให้กับทุกๆชีวิตเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักสะสมและศิลปินรุ่นใหม่ๆพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ได้ถูกจัดแบ่งเป็นหอนิทรรศการต่างๆอย่างสวยงามและทันสมัยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกชั้นล่างเป็นหอนิทรรศการหมุนเวียนมีห้องฉายภาพยนตร์หอทางเดินสดุดีเจ้าจอมเอี่ยมพร้อมประวัติของตระกูลบุนนาค

ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย
ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัยหรือตลาดเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดเช้าที่เปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์มีสินค้าพืชผักอาหารขนมปังโฮมเมดกาแฟและผลไม้สดตามฤดูกาลโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ผลิตรายย่อยที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจนมาถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย์) ที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขที่หออินทรีย์มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตทำเส้นพาสต้าสดสาธิตการทำพิซซ่าหน้าผักพื้นบ้านโดยเชฟจากโรงแรมดาราเทวีสาธิตการชงกาแฟแบบดริฟและการทำสลัดโรลเป็นต้นนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากชาวบ้านเช่นตะกร้าสานรวมถึงมีต้นกล้าไม้ดอกและต้นไม้มาจำหน่าย