ทำเนียบสร้างสรรค์

ทำเนียบรวบรวมความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Creative Directory) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ทางคณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนชื่อจากแผนที่เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Mapping) เป็นการรวบรวบข้อมูลติดต่อ ของกลุ่ม องค์กร พื้นที่ และทรัพย์สินทางความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในจังหวัด โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญกว่า 20 แห่ง ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดนี้จะได้ มีการเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ PDF และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ตลอดจนตีพิมพ์ออกมาในรูปแบบ หนังสือสองภาษาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภาคเหนือ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยในครั้งนั้น คณะยังเป็นภาควิชาหนี่งของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543

คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มุ่งผลิตบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง

คณะวิจิตรศิลป์เป็นเสาหลักด้านศิลปะและชุมชนคนทำงานสร้างสรรค์ของเมืองเชียงใหม่ ก่อตั้งในปี 2525 คณะวิจิตรศิลป์มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีมาตรฐานเท่า ระดับนานาชาติ

ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย
ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัยหรือตลาดเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดเช้าที่เปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์มีสินค้าพืชผักอาหารขนมปังโฮมเมดกาแฟและผลไม้สดตามฤดูกาลโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ผลิตรายย่อยที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจนมาถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย์) ที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขที่หออินทรีย์มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตทำเส้นพาสต้าสดสาธิตการทำพิซซ่าหน้าผักพื้นบ้านโดยเชฟจากโรงแรมดาราเทวีสาธิตการชงกาแฟแบบดริฟและการทำสลัดโรลเป็นต้นนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากชาวบ้านเช่นตะกร้าสานรวมถึงมีต้นกล้าไม้ดอกและต้นไม้มาจำหน่าย

เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆ ที่มีความสนใจในการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ คือ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่เขียว-สวย-หอม กลุ่มคนใจบ้าน

พัฒนามาจากแผนกดนตรีคริสตจักรวิทยาลัยพระคริสตธรรมในระยะแรก มีฐานะเป็ สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ แต่ในปี พ.ศ. 2548 ได้ปรับปรุงหลักสุตรและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญดนตรีเฉพาะทางมากขึ้น

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาและเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดประชุมด้านวิชาการเป็นประจำ มีการจัดการแข่งขันและงานอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรในคณะและนักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ม.เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2536มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาและเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและธุรกิจภาควิชาฯได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเช่นงานในด้านวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายนักพัฒนาโปรแกรมและวิศวกรรมอัตโนมัติ

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ และความริเริ่ม เพื่อมุ่งส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์มีพันธกิจหลักคือ การประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ และดึงดูดให้เกิดการการลงทุน รวมถึงโอกาส ในการสร้างงานสร้างโอกาส

The Department of International Trade Promotion (DITP), Chiang Mai, is a government department under the Ministry of Commerce that aims to promote trade and services, encouraging producers to compete in world markets. One of five regional branches in the nation, DITP Chiang Mai assists local businesses to promote exports, and exhibits locally designed and manufactured products at the ‘Hall of Design’ at its Chiang Mai office. DITP Chiang Mai also participated in the Chiang Mai Design Week event in 2014 and is a frequent supporter and organizer of design related events.

Documentary Arts Asia (DAA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานหลักๆเกี่ยวกับ การถ่ายภาพและการทำภาพยนตร์ รวมถึงการทำงานด้านการบันทึกเสียงและการเขียนบท DAA มีศูนย์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

บทสนทานาศิลปะเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2556 คือแหล่งรวบรวมข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับศิลปินและคนที่ทำงานศิลปะ พื้นที่แสดงงานศิลปะ และงานต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงศิลปะ เพื่อสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นให้ผู้คนมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมทางศิลปะในเชียงใหม่เติบโตอละขยายฐานผู้เสพงานศิลปะให้กว้างขึ้น

เชียงใหม่เมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน คือ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เข้าเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก(สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) โดยความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เป็นสถานศึกษาด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์และเป็นแหล่งให้บริการการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือตอนบนเปิดสอนปีแรกเมื่อพ.ศ. 2514ถือเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ2ระดับคือหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพและหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ และเป็นแหล่งให้บริการการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือตอนบน เปิดสอนปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2514 ถือเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของ ประเทศไทย

คุณภานุทัศน์ เตจะเสน (ดร. จิมมี่) เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการผู้ประกอบการไอทีเป็นผู้สนับสนุนหลักคนหนึ่งของเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ พันธกิจหลักของคลับคือ การสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมขั้นในเชียงใหม่และการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้แก่ชุมชนที่จะเข้ามาร่วมทำโครงการในหลายๆ โครงการ

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ของกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ ในการบริการประชาชน และสนับสนุน ส่งเสริมประชาชน กลุ่มบุคคล

ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่ เป็นชมรมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่รักการถ่ายภาพและต้องการพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพหรือเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจอยากแบ่งปันรูปภาพออนไลน์

ก่อตั้งโดยพ.ต.ทอนุเนินหาดสารวัตรจราจรและเป็นชาวเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์การปั่นจักรยานรอบคูเมืองเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เมื่อปีพ.ศ. 2539และก่อตั้งเป็นชมรมจักรยานวันอาทิตย์เมื่อเดือนมีนาคม2541โดยมีคณะทำงานร่วมกันรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่หันมาใช้จักรยานกันให้แพร่หลายเพื่อแทนการใช้รถยนต์โดยเฉพาะการเดินทางในระยะใกล้ร่วมกันช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียและมลภาวะทางเสียงในเขตเมืองเชียงใหม่ลดปัญหาการจราจรติดขัดส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ทำให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นคุณค่าของการใช้ถนนร่วมกันกับจักรยานจนก่อเกิดเป็นสำนึกในการขับขี่อย่างมีวินัยและมีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมทาง

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงาน หอศิลป์ มช. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นบนทำเลระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถนนนิมมานเหมินทร์ หิศิลป์ มช. เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การแสดง จัดประชุม อบรม อนุรักษ์และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้หอศิลป์ มช. ยังเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะให้แก่ชุมชนด้วย

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรในกำกั มหาวิทยาลัยเทียบเท่ากับคณะ แต่การบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาแอนนิเมชั่น และสาขาการจัดการ สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปริญญาโท เปิด 2 สาขาคือ การจัดการความรู้ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้