>

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Department of International Trade Promotion (DITP), Chiang Mai, is a government department under the Ministry of Commerce that aims to promote trade and services, encouraging producers to compete in world markets. One of five regional branches in the nation, DITP Chiang Mai assists local businesses to promote exports, and exhibits locally designed and manufactured products at the ‘Hall of Design’ at its Chiang Mai office. DITP Chiang Mai also participated in the Chiang Mai Design Week event in 2014 and is a frequent supporter and organizer of design related events.

โทรศัพท์ 053-948283, 053-948201, 053-948230

http://agro.cmu.ac.th

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

ชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นเวลานานหลายร้อยปี มีผู้คนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ด้วยกัน อาทิ ชาวจีน ชาวยุโรป และชาวล้านนา วัดเกตการามที่ตั้งอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างจากไม้อายุกว่า 500 ปี ซึ่งวัดนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชนวัดเกต รอบๆวัดรายล้อมไปด้วยร้านกาแฟทันสมัย แกลเลอรี่ศิลปะ ร้านขอยของแต่งบ้าน และร้านขายของหัตถกรรม

วูว์คาเฟ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนวัดเกตใกล้กับวัดเกตการามและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำปิงเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2557ที่นี่เป็นทั้งร้านกาแฟมีเค๊กของว่างและอาหารฟิวชั่นไทยตะวันตกไว้บริการลูกค้าเสริฟตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงมื้อเย็นด้านบนเป็นพื้นที่แกลเลอรี่จัดแสดงงานทัศนศิลป์แบบเอ็กเพรสชั่นนิสซึ่มงานประติมากรรมแบบนามธรรมและอื่นๆ

TCDC เชียงใหม่คือ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้าง สรรค์ครบวงจรแห่งแรก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้เต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ โดยสนับสนุนให้คนเหล่านี้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความ แข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า รวบรวมงานทางด้านศิลปกรรมของภาคเหนือ

TCDC เชียงใหม่คือศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่นี่คือแหล่งเรียนรู้เต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการนักออกแบบนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจโดยสนับสนุนให้คนเหล่านี้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่อันจะนำไปสู่การสนับสนุนผู้ผลิตท้องถิ่นและนักออกแบบในการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและยกระดับคุณภาพซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจและนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

Thapae Eastเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2558ตั้งอยู่บนถนนท่าแพไม่ไกลจากประตูท่าแพเป็นพื้นที่โล่งเปล่าลักษณะเป็นเวิ้งถูกปรับปรุงสร้างโครงเหล็กขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆทั้งดนตรีอาหารศิลปะภาพยนตร์บทกวีและอื่นๆ

The Brick Startup Space พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การบริหารจัดการโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (STeP) ตั้งอยู่ในย่านStartups (นิมมานเหมินท์ – ศิริมังคลาจารย์) ซึ่งไม่ไกลจากแหล่งธุรกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อปี2528ได้เกิดโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ต่อมาในปี2536ได้ยกฐานะเป็นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการจัดประชุมอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม