Events

News & Activies
RECENT EVENTS

News and Events of Creative Chiang Mai

5 Aug 2015

Startup Thailand & Digital Thailand 2016 (Chiang Mai)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ขึ้น ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยภาคเหนือได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานเพื่อ ต่อยอดการพัฒนา Startup และ Digital Economy ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างฐานสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง


เชียงใหม่สร้างสรรค์ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเรื่องราวดีๆ ที่ได้ขับเคลื่อนพร้อมด้วยสมาชิกหลากหลายองค์กร ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และตัวแทนของเชียงใหม่สร้างสรรค์ยังได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่สาธารณะ ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง“Chiang Mai Smart City” ในงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ที่จัดขึ้นวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่< Back
Need more info? Call Us (+66) 81 969 6919