ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

จำหน่ายโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ เช่น โปรแกรมบัญชีออนไลน์
โปรแกรมบริหารจัดการ CRM และบริการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป

One2Crownd คือผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยทีมงานจาก
ทวีปเอเชียและประเทศแคนาดา ที่ให้บริการด้าน php และระบบ
E-commerce ตลอดจนถึง CMS ให้กับลูกค้าจากทั่วโลก

OneDee.io คือระบบซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานผ่าน
ระบบ cloud ที่สามารถระบุและสังเกตตำแหน่งของพนักงานใน
อาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

บริษัท โออาร์จีไซเบอร์บิซ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคำปรึกษา
เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ส่อื และระบบ
e-learning

เรา (our) … ใช้การออกแบบในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
เรา (our) … คิดถึงผู้ใช้งานเป็นหลักในการออกแบบ เพราะเราเชื่อ ว่า
ผู้ใช้งานจะเป็นผู้ที่ทำให้งานออกแบบของเรามีชีวิต
เรา (our) … เช่อื ว่างานออกแบบของเรามีชีวิต เพราะเราใช้หัวใจกับ
การออกแบบงานทุกชิ้น
เพราะชีวิตของเรา คือ การออกแบบ

ปานอรามาสตูดิโอ เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก สร้างสรรค์งานออกแบบ ภาพประกอบและกราฟิก (ออฟไลน์) เน้นการทำงานสื่อสารด้านภาพเป็นหลัก
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพนิ่ง ภาพ เคลื่อนไหว และตัวอักษร ( Visual Art : Illustration ) โดดเด่นด้วย
การผสมผสานระหว่างเทคนิคภาพวาดมือ และพัฒนาต่อด้วย การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์

เราคือบริษัท ฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพ ที่ผลิตและให้บริการตู้จำหน่าย
ตั๋ว แบบบริการตัวเอง ที่สามารถบริหารจัดการเงินสด และการขาย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับอุตสาหกรรมบริการ เช่น ร้านกาแฟ ร้าน
อาหาร ศูนย์อาหาร เป็นต้น

เราให้บริการด้านการออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint และเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงงาน
infographic และโลโก้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าต่างชาติ (เช่น ไฮเนเก้น
ยูนิลีเวอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ดานอน และเบเยอร์) ทุกงาน
ออกแบบของเราเป็นภาษาอังกฤษ เราทำงานด้วยความรวดเร็วและ
เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีใน
การทำงาน และส่งมอบเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการทำงานที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยแรกเริ่มนั้น เร เป็นผู้จำหน่าย
ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี “Prospeed” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน
ระบบปฏิบัติการ DOS เรายึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริการ ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า สร้าง
ความก้าวหน้าในธุรกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มุ่งสู่ความ
เป็นผู้นำระดับประเทศ โดยตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้
มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพ Good To
Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก

Prosoft HCM เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่อยากพัฒนาและ สนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้ดีและมีประสิทธิภาพ เชิงสร้างสรรค์
โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้เพื่อลด ต้นทุนไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น
เราเชื่อว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ไม่เพียงแต่มีนวัตกรรมที่ดีแล้ว แต่ยังต้องมีพนักงานที่ดีเช่นกัน เพราะ “พนักงานที่ดี”
คือทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กร

บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จำกัด เกิดจากรวมตัวของนักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่สนใจในงานด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ชอบท่องเที่ยวและรักอิสระในการดำเนินชีวิต หลัง
จากเรียนจบจึงได้หาประสบการณ์จากงานประจำ และรับจ้างพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัทในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 เราเชื่อมั่นว่าทุก ๆ งานจะสำเร็จได้ ด้วยความใส่ใจจึงเป็น
ที่มาของชื่อ “HeartWear Technology” เราเชี่ยวชาญด้าน .Net
Framework, Visual Studio.Net, ASP, Cloud Computing,
React Native, Node JS

บริษัท อิมแพคมีเดียฯ มีบริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าอยู่
4 บริการ ได้แก่ 1. งานผลิตและติดตั้งป้ายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงาน
ผลิตบูธและชั้นวางสินค้า 2. งานฟาสาดและตกแต่งหน้าอาคาร 3.
ตัวแทนจำหน่ายจอดิจิทัลและจอ LED ประเภทต่าง ๆ 4. บริการป้าย
โฆษณาและสื่อเคลื่อนที่ให้เช่า

บริษัท อินทรอปิก้า รับสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมระบบ
งานบนเว็บ (เว็บแอปพลิเคชัน) และ ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและผู้
ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา ทั้งระบบหลักไป
จนถึงระบบสำนักงานและระบบวิเคราะห์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจระยะเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) เรามีทีมที่พร้อม
ช่วยพัฒนางานทั้งระบบส่วนหน้า (ฟรอนต์เอนด์) ทั้ง UX และ UI
ไปจนถึงระบบส่วนหลัง (แบ็คเอนด์) นอกจากนี้ เรายังมีแผนกจัด
ทำภาพดิจิทัลที่สามารถรองรับงานปริมาณมาก เพื่อช่วยงานด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) หรืองานอื่น ๆ ที่ต้องการจัด
ทำภพดิจิทัล

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวช่นั จำกัด จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อ ที่ว่า
“ในเมื่อเทคโนโลยีพามนุษย์โลกไปถึงดวงจันทร์ได้ นวัตกรรมก็ย่อม
สามารถถอดรหัสความฝันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน”
บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด จึงได้ก่อตัวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเดียวกันคือ การศึกษา ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

ข้าวงาย เกิดจากการรวมกลุ่มกันของแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งมี
ใจรักในการผลิตแอนิเมชัน และมุ่งหวังที่จะพัฒนาตลาดทางด้าน
แอนิเมชันของไทยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพเทียบเคียงกับต่างชาติ
เราให้บริการแอนิเมชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน ซีรีส์หรือเรื่อง
ส้นั ตลอดจนการโฆษณา การนำเสนอหรือสื่อการสอนที่ต้องการนำ
เสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน ตลอดจนถึงกราฟิกสำหรับเกมทั้งใน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์