ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

เราให้บริการด้านการออกแบบงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint และเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงงาน
infographic และโลโก้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าต่างชาติ (เช่น ไฮเนเก้น
ยูนิลีเวอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ดานอน และเบเยอร์) ทุกงาน
ออกแบบของเราเป็นภาษาอังกฤษ เราทำงานด้วยความรวดเร็วและ
เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ

เราให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ให้คำปรึกษาการ
วางระบบด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน ออกแบบ
เว็บเพจและเว็บเซอร์วิส ตลอดจนถึงการพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีใน
การทำงาน และส่งมอบเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการทำงานที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม

ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัลจากจังหวัดเชียงใหม่ พวก
เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี augmented reality (AR) และ virtual
reality (VR) ตั้งแต่ปี 2010 โดยทีมงานจาก LUNARCRAFT
GAMES พวกเรามุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มอบประสบการณ์
ให้แก่ลูกค้าผ่านความสนุกสนานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำามาผสม
ผสานในผลงานของเรา

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยแรกเริ่มนั้น เร เป็นผู้จำหน่าย
ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี “Prospeed” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานบน
ระบบปฏิบัติการ DOS เรายึดมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริการ ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า สร้าง
ความก้าวหน้าในธุรกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มุ่งสู่ความ
เป็นผู้นำระดับประเทศ โดยตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้
มาซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุนโยบายคุณภาพ Good To
Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก

บริษัท นพบุรีการพิมพ์จำกัด รับออกแบบ ให้คำปรึกษา และพิมพ์ งานสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด เป็นโรงพิมพ์ที่เปิดดำเนินงานมามากกว่า 20 ปี
ด้วยราคามาตรฐาน และบริการแบบมิตรภาพ

Prosoft HCM เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่อยากพัฒนาและ สนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้ดีและมีประสิทธิภาพ เชิงสร้างสรรค์
โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งนี้เพื่อลด ต้นทุนไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มี คุณภาพยิ่งขึ้น
เราเชื่อว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ไม่เพียงแต่มีนวัตกรรมที่ดีแล้ว แต่ยังต้องมีพนักงานที่ดีเช่นกัน เพราะ “พนักงานที่ดี”
คือทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กร

บริษัท โอแคร์ ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน และพัฒนาซอฟต์แวร์
หลัก ๆ การให้บริการของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. บริการโอแคร์เจาะเลือดตรวจสุขภาพถึงบ้าน ที่มาของบริการเกิด
จากการการตอบโจทย์เรื่องการเดินทาง การรอคิว หรือการไม่มี
เวลาของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และเนื่องด้วยการ
เดินทางที่ยากลำบาก ทำาให้เกิดบริการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการเจาะ
เลือดและการตรวจสุขภาพถึงบ้านอีกช่องทางหนึ่ง เป็นหนึ่งในตัว
เลือกให้ลูกค้าเลือกใช้บริการและเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้มากยิ่ง ขึ้น
โดยที่ไม่ต้องเดินทาง2. เช็กอัพ แมเนเจอร์ (Check up Manager)
เนื่องจากการอตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลปัจจุบันให้กับกลุ่ม
โรงงาน หรือกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการ
ตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งการออกตรวจ
แบบเดิมที่ทางโรงพยาบาลใช้นั้น ต้องลงข้อมูลบนกระดาษและต้อง
ให้เจ้าหน้าที่นำกลับไปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซ้ำที่โรงพยาบาลอีก
ครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่เยอะและละเอียด ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหา
และได้พัฒนาตัวเช็กอัพ แมเนเจอร์ สำหรับบริหารจัดการระบบตรวจ
สุขภาพสำหรับโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลจัดการและเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จะช่วยลดความผิดพลาด
ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร

เราเน้นให้บริการด้านกราฟิกดีไซน์เป็นหลัก และครอบคลุมถึงการ ออกแบบตราสินค้า การออกแบบตัวอักษร การสื่อสารด้วยภาพ
การพิมพ์และงานด้านความคิดสร้างสรรค์

แพลตฟอร์มที่จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ออมแพลตฟอร์มเป็น
“บล็อกเชนแพลตฟอร์ม” ที่รองรับนักพัฒนาระบบบล็อกเชนสำหรับ
ผู้ที่ต้องการจะออกสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ที่ต้องการที่จะนำเทคโนโลยี
บล็อกเชนไปใช้อย่างอิสระ ด้วยการจัดทำรายการสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่กำหนดได้ด้วยเอง และสามารถทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมที่จะให้
บริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

จำหน่ายโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ เช่น โปรแกรมบัญชีออนไลน์
โปรแกรมบริหารจัดการ CRM และบริการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป

One2Crownd คือผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยทีมงานจาก
ทวีปเอเชียและประเทศแคนาดา ที่ให้บริการด้าน php และระบบ
E-commerce ตลอดจนถึง CMS ให้กับลูกค้าจากทั่วโลก

OneDee.io คือระบบซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานผ่าน
ระบบ cloud ที่สามารถระบุและสังเกตตำแหน่งของพนักงานใน
อาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

Match point เป็นดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี ให้บริการผลิตสื่อ
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ เพิ่มความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นยอดขายขององค์กร

Minimal Studio คือ สตูดิโอออกแบบที่ให้บริการด้านการ
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น งานภาพถ่าย วีดิโอ กราฟิก
แอนิเมชัน และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และสร้างเอกลักษณ์ให้กับบริการ โดยใช้องค์ความรู้สมัย
ใหม่และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์

บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จำกัด เกิดจากรวมตัวของนักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่สนใจในงานด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ชอบท่องเที่ยวและรักอิสระในการดำเนินชีวิต หลัง
จากเรียนจบจึงได้หาประสบการณ์จากงานประจำ และรับจ้างพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัทในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 เราเชื่อมั่นว่าทุก ๆ งานจะสำเร็จได้ ด้วยความใส่ใจจึงเป็น
ที่มาของชื่อ “HeartWear Technology” เราเชี่ยวชาญด้าน .Net
Framework, Visual Studio.Net, ASP, Cloud Computing,
React Native, Node JS

บริษัท โมวาซี่ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีครบวงจร ที่ให้ความ
สำคัญกับการใช้เทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเก็บรักษา
ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เราให้บริการด้านดูแลระบบเครือข่าย
(Network) บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร
(Internet Leased Line) ตลอดจนถึงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ในองค์กร โดยบุคลากรที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft, Cisco,
(ISC)2 และ EC-Council ที่พร้อมส่งมอบความพึงพอใจสู่ผู้ใช้
บริการทุกราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก