ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

มะนาวซอฟต์แวร์ เป็นบริษัทจัดจ้างภายนอก ด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เราเป็นบริษัทที่มีความคล่องตัว ทันสมัย
ชอบทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ยากเกินไปเพื่อลูกค้าของเรา
บริการของเรา ได้แก่ ทีมงานเฉพาะทาง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ASP.NET ตามความต้องการ และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS และ Android การออกแบบเว็บที่ตอบ
สนองและเว็บไซต์บนระบบ Umbraco CMS

Match point เป็นดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี ให้บริการผลิตสื่อ
ดิจิทัลเพื่อใช้ในการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ เพิ่มความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นยอดขายขององค์กร

Minimal Studio คือ สตูดิโอออกแบบที่ให้บริการด้านการ
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น งานภาพถ่าย วีดิโอ กราฟิก
แอนิเมชัน และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และสร้างเอกลักษณ์ให้กับบริการ โดยใช้องค์ความรู้สมัย
ใหม่และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์

บริษัท ฮาร์ทแวร์ เทคโนโลยี จำกัด เกิดจากรวมตัวของนักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่สนใจในงานด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ชอบท่องเที่ยวและรักอิสระในการดำเนินชีวิต หลัง
จากเรียนจบจึงได้หาประสบการณ์จากงานประจำ และรับจ้างพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัทในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2556 เราเชื่อมั่นว่าทุก ๆ งานจะสำเร็จได้ ด้วยความใส่ใจจึงเป็น
ที่มาของชื่อ “HeartWear Technology” เราเชี่ยวชาญด้าน .Net
Framework, Visual Studio.Net, ASP, Cloud Computing,
React Native, Node JS

บริษัท โมวาซี่ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีครบวงจร ที่ให้ความ
สำคัญกับการใช้เทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเก็บรักษา
ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เราให้บริการด้านดูแลระบบเครือข่าย
(Network) บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร
(Internet Leased Line) ตลอดจนถึงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ในองค์กร โดยบุคลากรที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft, Cisco,
(ISC)2 และ EC-Council ที่พร้อมส่งมอบความพึงพอใจสู่ผู้ใช้
บริการทุกราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

มั่นคง มาร์เก็ตติ้ง ก่อตั้งโดย คุณภาณุพงศ์ ขวัญทอง และทีมงาน
ด้านไอที การตลาด และกราฟิกดีไซเนอร์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า
15 ปี และเล็งเห็นถึงอุปสรรคการขยายธุรกิจของกลุ่ม
SMEs และผู้ประกอบการในประเทศไทย จึงมุ่งเน้นการบริการด้าน
การวางแผนการตลาดออนไลน์และผลิตสื่อสำหรับช่องทางต่าง ๆ
เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน Line และ
มาร์เก็ตเพลส เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และผลักดันผู้
ประกอบการสู่ความสำเร็จ

บริษัท อิมแพคมีเดียฯ มีบริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าอยู่
4 บริการ ได้แก่ 1. งานผลิตและติดตั้งป้ายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงาน
ผลิตบูธและชั้นวางสินค้า 2. งานฟาสาดและตกแต่งหน้าอาคาร 3.
ตัวแทนจำหน่ายจอดิจิทัลและจอ LED ประเภทต่าง ๆ 4. บริการป้าย
โฆษณาและสื่อเคลื่อนที่ให้เช่า

บริษัทขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เน้นการบริหารงานแบบเรียบ
ง่ายและเน้นการเข้าถึงลูกค้า เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
และนำแนวทางเหล่านั้นมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เราทำอยู่เสมอ ทำให้ความหมาย
ของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับธุรกิจ คือการมีความสามารถในการปรับ
ตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีเป้าหมายคือการ
ทำงานใกล้ชิดในระดับบุคคล บริษัทของเราให้บริการงานตั้งแต่ระดับ
เล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่

บริษัท อินทรอปิก้า รับสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมระบบ
งานบนเว็บ (เว็บแอปพลิเคชัน) และ ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจและผู้
ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา ทั้งระบบหลักไป
จนถึงระบบสำนักงานและระบบวิเคราะห์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจระยะเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) เรามีทีมที่พร้อม
ช่วยพัฒนางานทั้งระบบส่วนหน้า (ฟรอนต์เอนด์) ทั้ง UX และ UI
ไปจนถึงระบบส่วนหลัง (แบ็คเอนด์) นอกจากนี้ เรายังมีแผนกจัด
ทำภาพดิจิทัลที่สามารถรองรับงานปริมาณมาก เพื่อช่วยงานด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) หรืองานอื่น ๆ ที่ต้องการจัด
ทำภพดิจิทัล

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวช่นั จำกัด จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อ ที่ว่า
“ในเมื่อเทคโนโลยีพามนุษย์โลกไปถึงดวงจันทร์ได้ นวัตกรรมก็ย่อม
สามารถถอดรหัสความฝันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน”
บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด จึงได้ก่อตัวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเดียวกันคือ การศึกษา ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เป็นเครือข่ายโฮสเทลธุรกิจระดับโลก
สำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ด้วยโฮสเทลที่มีมากกว่า 10 สาขา เรา
เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ดิจิทัลนอร์แมด
ครีเอทีฟ และชุมชนผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ ได้เช่อื มต่อกับ
โอกาสใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการคิดค้น
นวัตกรรม ลงมือทำ และสร้างพลังบวก เพื่อที่จะ “เติบโต” ไปด้วย
กัน แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เชียงใหม่ สาขาน้องใหม่แห่งแรก
ของเราในประเทศไทย ให้บริการร้านกาแฟที่สามารถนั่งทำงานและ
พื้นที่จัดงานอีเว้นต์ โดยเปิดให้บริการห้องพักแบบส่วนตัว และห้อง
พักแบบรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิธีชีวิตในแบบคน
ท้องถิ่น โดยสมาชิกของเรายังมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากเครือ
ข่ายผู้ประกอบการแดรปเปอร์ และพวกเขายังสามารถยื่นเอกสาร
แนะนำบริษัทของพวกเขาไปยังกองทุนการร่วมทุนทางธุรกิจระดับ
โลกของเราได้อีกด้วย
เชียงใหม่และองค์กรต่างๆมาร่วมกันกับเรา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการ
สร้างธุรกิจหนึ่งล้านแห่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

ดีเซ็นทริค คือ ผู้ให้บริการด้าน ICT ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และ
การให้คำปรึกษา รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้
บริการออกแบบฐานข้อมูล ERP และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจการจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือกำเนิดอย่างเป็น ทางการ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513
เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการพัฒนาประเทศ และเพื่อผลิตผลงานการ วิจัยและบริการชุมชน
ประกอบไปด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ในการบริหารผลงานและพัฒนาประสิทธิภาพของคนทำงาน แบ่ง
เป็น 3 ส่วนหลัก คือ การประเมินผลพนักงานและการสำรวจเชิง
คุณภาพ(Assessment Center) พัฒนากระบวนการคิดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Learning and development
Platform) และกระบวนการสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบริการระบบตอบโต้อัตโนมัติ (Chatbot) ทั้ง 3 ส่วน สามารถ
ตอบสนองการใช้งานด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือระบบ ios และ
android เราเชื่อว่ายิ่ง คนทำงานมีศักยภาพ องค์กรยิ่ง เติบโต

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) คือบริษัทที่ให้บริการ
เช่า cloud server สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ อีเมล
โฮสติ้ง การจัดเก็บข้อมูล เกมออนไลน์และอื่น ๆ Cloud Hosting
มุ่งเน้นตลาดในประเทศไทยและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
พร้อมทั้งให้บริการสนับสนุนแบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cloud Hosting มีสำานักงานอยู่ในเชียงใหม่ และมี Data
Center ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร