ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

Digital Mixes ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการผลิตสื่อระดับ
มืออาชีพมานานกว่า 14 ปีทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราให้
บริการด้านเสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว พร้อมด้วยความสามารถ
ด้านบรรณาธิการและความคิดสร้างสรรค์ เราได้ให้บริการองค์กร
ช้นั นำต่าง ๆ เช่น BBC, British Council, UN, WHO, Gravitas,
Facebook, MTV, Twitter, Joyplex, WGW Productions,
Chuna AG, Netflix, Nat Geo และ History Channel
และอื่น ๆ อีกมากมายตามความต้องการ

ดิจิตอล ซู ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2550 เราให้บริการ
งานออกแบบมัลติมีเดียเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งาน
ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านแบรนดิ้งดีไซน์และเว็บดีไซน์ โดยมี
กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ดนตรีสีสัน จากัด มีการเติบโตทางธุรกิจเริ่มจากการผลิตรายการวิทยุ เป็น ที่รู้จักในชื่อรายการ ดนตรีสีสัน ตั้งแต่ ปี2533
กระทั่งถึงปัจจุบัน เรายังไม่หยุด นิ่ง และยังคงมีการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุเพื่อผู้ฟังในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
ทั้งดนตรีสีสัน Modern FM 98.75 MHz และ ดนตรีสีสัน Friend FM 102.5 Mhz หลายหลายคลื่นวิทยุในเครือดนตรีสีสัน
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และ ไม่จากัดเฉพาะการรับฟังทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ยังสามารถฟังได้ที่ทั่ว
โลกที่ต้องการผ่าน www.dseason.net และ Application: dontreeseason บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด มีทีมผลิตสื่อด้านวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ
วางแผนประชาสัมพันธ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ และธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จากัดเฉพาะงานวิทยุเท่านั้น แต่รับผลิตสปอต สปอตรถแห่
พรีเซนเทชั่น สารคดีรวมถึง การเปิดงาน เปิดตัว สินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ครบวงจร บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ไม่ผลิตเพียงแค่
วางแผนสื่อโฆษณา แต่เรามีความตั้งใจให้สื่อโฆษณาที่บริการนั้นได้ผลสูงสุดเพื่อ ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ดังปณิธาน
“ผลิตสื่อคุณภาพ สู่งานโฆษณา”

แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เป็นเครือข่ายโฮสเทลธุรกิจระดับโลก
สำหรับบรรดาผู้ประกอบการ ด้วยโฮสเทลที่มีมากกว่า 10 สาขา เรา
เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ดิจิทัลนอร์แมด
ครีเอทีฟ และชุมชนผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ ได้เช่อื มต่อกับ
โอกาสใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในการคิดค้น
นวัตกรรม ลงมือทำ และสร้างพลังบวก เพื่อที่จะ “เติบโต” ไปด้วย
กัน แดรปเปอร์ สตาร์ทอัพ เฮ้าส์ เชียงใหม่ สาขาน้องใหม่แห่งแรก
ของเราในประเทศไทย ให้บริการร้านกาแฟที่สามารถนั่งทำงานและ
พื้นที่จัดงานอีเว้นต์ โดยเปิดให้บริการห้องพักแบบส่วนตัว และห้อง
พักแบบรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิธีชีวิตในแบบคน
ท้องถิ่น โดยสมาชิกของเรายังมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากเครือ
ข่ายผู้ประกอบการแดรปเปอร์ และพวกเขายังสามารถยื่นเอกสาร
แนะนำบริษัทของพวกเขาไปยังกองทุนการร่วมทุนทางธุรกิจระดับ
โลกของเราได้อีกด้วย
เชียงใหม่และองค์กรต่างๆมาร่วมกันกับเรา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการ
สร้างธุรกิจหนึ่งล้านแห่งทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

ดีเซ็นทริค คือ ผู้ให้บริการด้าน ICT ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และ
การให้คำปรึกษา รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้
บริการออกแบบฐานข้อมูล ERP และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจการจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือกำเนิดอย่างเป็น ทางการ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513
เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการพัฒนาประเทศ และเพื่อผลิตผลงานการ วิจัยและบริการชุมชน
ประกอบไปด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ในการบริหารผลงานและพัฒนาประสิทธิภาพของคนทำงาน แบ่ง
เป็น 3 ส่วนหลัก คือ การประเมินผลพนักงานและการสำรวจเชิง
คุณภาพ(Assessment Center) พัฒนากระบวนการคิดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Learning and development
Platform) และกระบวนการสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบริการระบบตอบโต้อัตโนมัติ (Chatbot) ทั้ง 3 ส่วน สามารถ
ตอบสนองการใช้งานด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือระบบ ios และ
android เราเชื่อว่ายิ่ง คนทำงานมีศักยภาพ องค์กรยิ่ง เติบโต

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) คือบริษัทที่ให้บริการ
เช่า cloud server สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ อีเมล
โฮสติ้ง การจัดเก็บข้อมูล เกมออนไลน์และอื่น ๆ Cloud Hosting
มุ่งเน้นตลาดในประเทศไทยและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
พร้อมทั้งให้บริการสนับสนุนแบบ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cloud Hosting มีสำานักงานอยู่ในเชียงใหม่ และมี Data
Center ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

บริษัทฟิซเซ็นท์ เทคโนโลยี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในการพัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร และส่งเสริมอาชีพนัก
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือ บริษัทอยู่ในเครือของ
บริษัทฟิชชั่นซอฟต์ ซึ่งมีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่า
15 ปี เพื่อใช้ในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น พลังงาน โรงงาน ค้าปลีก
และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีบริการวางระบบ ERP ให้กับองค์กร
ด้วยซอฟต์แวร์ Fissent ERP ที่สามารถปรับแต่งได้ตามธุรกิจของ
ลูกค้า เราเป็นทีมงานที่มีใจมุ่งมั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรง
ความต้องการ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้า
บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

สถาบันการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบ ไปด้วย 4 หลักสูตรคือ สาขาวิชาแอนนิเมชั่นและเกม
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และสาขา วิชาการจัดการความรู้ และมี3 ระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก

Fulldome.pro เป็นกลุ่มบริษัทที่ทุ่มเทให้กับการออกแบบ พัฒนา และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เรารวบรวมวิศวกรรมขั้นสูง
การผลิตและเผยแพร่เนื้อหา การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการ ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าด้วยกัน เราผสมผสานแนว
ความคิดใหม่ๆ เข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคในการแปลงโรงภาพยนตร์ แบบเต็มรูปแบบด้วยระบบดิจิตอลที่ก้าวล้ำ นอกจากนี้Fulldome. pro
ยังนำเสนอระบบการฉายภาพ fulldome ทั้งในแบบติดตั้ง ถาวรและแบบพกพาสำหรับโรงภาพดิจิตอลแบบ 360 องศา

ได้ให้บริการด้าน IT Outsourcing และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์
แก่องค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มานานกว่า 15 ปี
ในปัจจุบัน อะแวร์ได้เติบโตและขยายการให้บริการอย่างมั่นคง โดย
ในปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 900 คน ให้บริการลูกค้าองค์กร
ธุรกิจไทยและต่างประเทศมากกว่า 300 ราย จากออฟฟิศ 3 แห่งที่
ตั้งอยู่ในไทยและแอฟริกาใต้
อะแวร์มีเป้าหมายในการช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี ด้วย
โซลูชันด้านไอทีและเทคโนโลยี อาทิ บริการ business process
consulting การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
บริการ software testing บริการ IT system integration
และ managed IT services ไปจนถึง IT and software
outsourcing services

เราให้บริการออกแบบและสร้างตราสินค้าจากประสบการณ์ในการ
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม การสร้างตราสินค้า การโฆษณา การ
ออกแบบกราฟิกสำาหรับการสื่อสาร ทั้งส่อื ออนไลน์และออฟไลน์
ทำให้เรามีความชำนาญในด้านการออกแบบ ประสบการณ์การสร้าง
และพัฒนาตราสินค้าและบริการ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บานาน่า โคดดิ้ง จำกัด มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ
ออกแบบซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ เราสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์
ที่สวยงามและเรียบง่าย พร้อมด้วยอรรถประโยชน์ในการใช้งาน
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นกันเองและจำนวนของ
ทีมงานที่ไม่มากจนเกินไป จึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
โปร่งใส และสามารถส่งงานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
เราเชี่ยวชาญในด้าน User Experience Design (UX), .NET,
Ruby on Rails, Mobile Application, Big-Data และ A.I.

บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด (เชียงใหม่) ก่อตั้งเมื่อปี 2015 โดย
มีเป้าหมายหลักคือ เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมการให้บริการ
ด้าน IT solutions ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ
และเว็บไซต์ ออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(AI) นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาด้านบริการ
Amazon Cloud Services นำโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ของตนเอง บริษัทฯ มีการ
ผสมผสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนช้นั นำต่าง ๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

BUZZWOO! ก่อตั้งขึ้นจากผู้เช่ยี วชาญด้านอินเทอร์เน็ต 4 คน
ที่เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนีในปี 2549 และเปิดให้บริการ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2554 เราตั้งใจมอบส่งิ ที่ดีที่สุดให้กับ
ผู้รับบริการของเรา ด้วยทีมงานกว่า 40 คนที่ทำงานร่วมกันใน
ประเทศไทยและเยอรมนี เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และทำงานร่วมกับ
บริษัทชั้นนำในระดับนานาชาติ