ทำเนียบบริษัทไอที​

หนังสือทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบในเชียงใหม่นี้เป็นฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและติดต่อบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที ซอฟต์แวร์ สื่อและการออกแบบในเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ชัดมากขึ้นอีกด้วย

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา และการจัดงาน อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิตและให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน
ออกแบบและจัดทำโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานที่มากด้วย ประสบการณ์

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้ส่วนผสมของ DNASS (Device-Network-Application-Solution and Services)
เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจสูงสุด

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา

ZI-ARGUS คือผู้ให้บริการด้านยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรมทั่วทั้ง ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในท้องตลาด
และมีสำนักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และใน ประเทศไทย

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพก่อตั้งขึ้นในปี2531 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจิตร ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหลักสูตรทั้งในด้านทฤษฎีและการศึกษาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติในหลักสูตร 4 ปีที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chiang Mai Photo Festival 2015 (CMPF 2015)
ใน หัวข้อ “Young ASEAN Eyes” ที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานการถ่ายภาพโดยมุ่ง เน้นไปที่ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีก่อตั้ง Chiang Mai House of Photography เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บภาพถ่ายและรวบรวม
ข้อมูลการเก็บรักษาและการเผยแพร่ข้อมูล ชั้นบนของศูนย์เป็นพื้นที่สำหรับจัด แสดงนิทรรศการชั่วคราว
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่ให้ข้อมูลแบบอะนาล็อกและ ออนไลน์ ตลอดจนถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ด้านการถ่ายภาพให้กับ ประชาชนทั่วไป

R&DISC ตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่พูด คุยแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ต่างๆ
ที่มีการวิจัยและพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้วยสมาชิกภาคเอกชนศูนย์วิจัยต่างๆ สถาบันการ ศึกษา
และตัวแทนจากองค์กรที่สำคัญ ของภาครัฐ การประสานงาน อย่างใกล้ชิดกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆ คือจุดแข็ง ของ R&DISC

ระบบ software ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยการ
สะสมแต้มผ่าน Web Application เป็นระบบที่มาแทนกระดาษหรือ
พลาสติกที่ใช้ในการสะสมแต้มหรือสะสมแสตมป์ โดยจะมีกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งระบบจะทำการ
เก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ความถี่ในการใช้บริการ แต้มที่ได้เพื่อระบุ
กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นกลุ่ม ๆ ระบบยังสามารถใช้ในการระบุลูกค้าที่
หายไป เพื่อทำการดึงลูกค้ากลับมาด้วยโปรโมชันพิเศษ (Win-Back
Campaign) และยังหากลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้านค้าได้อีก
ด้วย (Prospect) ซึ่งระบบนี้จะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้
และช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการตรงกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของร้านค้า ทำให้เกิดกำไรที่เติบโตและสร้างความยั่งยืน
ให้กับร้านได้ในระยะยาว

ทราคูลซอฟต์แวร์ให้บริการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับ ภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
– ระบบขายหน้าร้าน
– พัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
– ระบบ ERP
– พัฒนาเว็บไซต์
– พัฒนาระบบสำหรับภาคธุรกิจ
– บริการโฮสติ้งและจดเมนเว็บไซต์

ให้บริการ BIM Database สำหรับบริหารจัดการงานก่อสร้างใน รูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ BIM Database ที่
ครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ พร้อม ทั้งงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในงานก่อสร้าง
ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาและผู้ ควบคุมงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยูนิค ดิจิตอล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบและผลิตงาน ด้าน ดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบ
สองมิติสามมิติอนิ เมชั่น อนิเมะ เกม และงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ให้บริการทั้ง ประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการร่วม งานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 4 ปีและยังได้รับคัดเลือกเพื่อ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 อีกด้วย

เราเป็นมืออาชีพในการนำนวัตกรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่สามารถ
ดูสต๊อก ตรวจงบ และวิเคราะห์ ทำาระบบบัญชี รวมถึงผลประกอบ
การได้ทุกที่ แบบ real time คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทาง
ธุรกิจได้อย่างทันที และระบบของเราง่ายต่อการใช้งาน

รองรับข้อมูลขนาดใหญ่
– Load Balance เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งาน
– กำหนดเครื่องใช้งาน ทำให้มั่นใจว่าเป็นผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้
– สามารถกำหนดสิทธิ์เป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ และมีระบบ ป้องกันการขโมยข้อมูล
– มีระบบ Lock Record ทำให้การแก้ไขข้อมูลหรือประมวลผลถูกต้อง
– สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและสามารถเปลี่ยนข้อความได้ เอง
– สามารถพิมพ์รายงานและฟอร์ม ผ่านเครื่อง Dot Matrix และ Line Printer และ Export ในรูปแบบ PDF, XML, Email และ Excel ได้

บริษัท สตาร์ทบ๊อกซ์ซอฟต์แวร์ จำกัด ให้บริการด้านการพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์ SMEs ให้ดียิ่งขึ้นขึ้นบนเครือข่าย online
ในรูป แบบ cloud computer “รวดเร็วบนเครือข่าย พร้อมความมั่นใจในระบบธุรกิจ”

สตาร์เวิร์ค ให้บริการออฟฟิศให้เช่าแบบส่วนตัว สามารถเลือก พื้นที่ได้หลากหลายขนาดตามความต้องการพร้อมที่จอดรถ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบเข้า-ออกประตู และสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงบริการโคเวิร์คกิ้งสเปซ
ที่มีบรรยากาศออฟฟิศระดับโลกพร้อมพนักงานต้อนรับ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ ห้องประชุม ฟิตเนส ห้อง Skype ห้องพักผ่อน
เปิดทำการ 09.00 – 18.00 น. และบริการ เช่าห้องประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมด้วย Hi-Fi โปรเจคเตอร์ไมโครโฟนและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงบริการออกแบบโครงสร้างและ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เราให้บริการคำปรึกษา พัฒนาและออกแบบระบบซอฟท์แวร์ทางธุรกิจ ภายใต้ชื่อ ThaiDO (ไทยดู) ที่มุ่งเน้นการให้บริการและแก้ปัญหา
การทำงานให้กับลูกค้า โดยเริ่มจากการสร้างกระบวนความคิดให้เกิดการ พัฒนาเป็นซอฟท์แวร์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในภาคการผลิต
การค้า และ บริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวด้วยการสร้างโซลูชั่น
ที่เหมาะสมจากเรา เราเชื่อว่า “การสร้างระบบที่ดี ไม่จำเป็นต้องดีเลิศ” ทำให้ผู้คนได้จดจำ และใช้งานสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
รวมทั้งการให้บริการที่ประทับใจ จึง เป็นที่มาของสโลแกนว่า “เพราะความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เรา แตกต่าง”

ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์บริษัท ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงบริการรับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb