เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเชียงใหม่สร้างสรรค์

เกี่ยวกับเชียงใหม่สร้างสรรค์


ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ และความริเริ่ม เพื่อมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์มีพันธกิจหลักคือ การประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการการลงทุน รวมถึงโอกาสในการสร้างงานสร้างโอกาส

เชียงใหม่สร้างสรรค์ได้ริเริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการทำงานแบบคลังความคิด เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ซึ่งรวมตัวกันทำงานบนพื้นฐานของจิตอาสา

เชียงใหม่สร้างสรรค์พร้อมและยินดีที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้าร่วมไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ อีกทั้งเชียงใหม่สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นโครงการ แต่เป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวและเป็นเครือข่ายของประชาชน องค์กร ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความสัมฤทธิ์ เชียงใหม่สร้างสรรค์สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัย ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ความเป็นมา

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) ได้ริเริ่มส่งเสริมความสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชียงใหม่ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยโดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของเชียงใหม่เพื่อพัฒนาความสร้างสรรค์และความรู้ทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ความคิดสร้างสรรค์, ความร่วมมือร่วมใจ และนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของเชียงใหม่สร้างสรรค์คือ การตลาดของเชียงใหม่ โดยเน้นที่การสร้างจุดเด่นและความเข้มแข็งของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปใน ส่งเสริมการลงทุน การดำเนินธุรกิจ การจ้างงาน และโอกาสใหม่ๆ

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิดริเริ่มที่มุ่งให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือร่วมใจกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่ที่เหมาะสมและยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จัดตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่นๆ กลุ่ม และบุคคล ต่างยินดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคระกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์และศูนย์กลางการติดต่อ

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์นั้นมุ่งพัฒนาและดำเนินแผนงานตามกลยุทธ์ให้ทันสมัย ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างทุกภาคส่วน ประสานงานและร่วมดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญ ประยุกต์และจัดกิจกรรม/โครงการ (ผ่านสมาชิกต่างๆ) ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มการทำงาน ระดมทุน (ผ่านสมาชิก) และสู่ตลาดเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์เปรียบเสมือนคลังความคิด การแบ่งปัน และเครือข่าย ตลอดจนเป็นแรงกระตุ้นสำหรับสำหรับการมุ่งพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ต่างให้คำแนะนำการกำหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่างๆ (หากได้รับการเสนอ) ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมาชิกนำมาประยุกต์ใช้และรวบรวมแหล่งทรัพยากร เชียงใหม่สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่เป็นความริเริ่มที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักและสนับสนุนแนวคิดและวิสัยทัศน์นี้ร่วมกัน

เอกสารคณะกรรมการ

ความหมายของโลโก้

โลโก้เชียงใหม่สร้างสรรค์เป็นภาพจำลองคูเมืองเชียงใหม่ (ประวัติศาสตร์, ความโดดเด่น, เอกลักษณ์, วัฒนธรรม) ขณะที่สีหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของชาวเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและการพัฒนา


ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ในการนิยามของเรานั้น คือ ความสอดคล้องระหว่างกัน เช่นเดียวกับความหมายที่ UNCTAD ได้ให้คำจำกัดความไว้ ความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธุรกิจ และศิลปะ นวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน เพราะมีความสำคัญเหมือนวัฒนธรรม อีกทั้งความร่วมมือระหว่างกันยิ่งสร้างพลังให้เกิดขึ้น เรามุ่งหวังยิ่งต่อการคิดแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการให้ความสำคัญไปที่อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว

เชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของอุตสาหกรรมทั้งในด้านหัตถกรรม บริการ การออกแบบ และซอฟแวร์/ดิจิทัลคอนเทนต์ นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ในสาขาอื่นๆ ก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไม่แพ้กันเช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร ความอยู่ดีกินดี และการท่องเที่ยว

ในขอบเขตของเมืองสร้างสรรค์ยังเพิ่มเติมมุมมองส่วนหนึ่งไปยังระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจของเมือง และการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานแห่งความสร้างสรรค์ อีกทั้งความคิดอย่างสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยให้การพัฒนาเมืองง่ายยิ่งขึ้น

กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเชียงใหม่สร้างสรรค์

ในปี 2553 ได้มีการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์การทำงานขึ้น ในส่วนของระยะเวลาของกิจกรรม โครงการ นโยบายและซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกนำเสนอมาตลอดในช่วงระยะเวลา 5 ปี การดำเนินงานส่วนใหญ่ของกิจกรรมเหล่านี้อาศัยเงินทุนจากรัฐบาล ในปี 2557 นี้จะมีการประเมินความคืบหน้าในส่วนกลยุทธ์และแผนงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเชียงใหม่สร้างสรรค์หวังยิ่งที่จะสร้างแรงผลักดันสำคัญให้เกิดโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ขอบเขตการทำงานเชียงใหม่สร้างสรรค์

เชียงใหม่สร้างสรรค์มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ โดยดำเนินงานหลักจะถูกวางอยู่บนรากฐานของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาดิจิตอล ไอที ซอฟต์แวร์ และการออกแบบการทำงาน - อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น งานหัตถกรรมและการท่องเที่ยวก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกัน อันที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ นอกจากนี้เชียงใหม่สร้างสรรค์ยังส่งเสริมผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาและการพัฒนาเมืองอีกด้วย

นอกเหนือจากความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ถูกยอมรับและกล่าวขานในนานาต่างประเทศแล้ว นวัตกรรมยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างเช่น แฮนด์เมด – ชียงใหม่เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่นงานหัตถกรรมและการท่องเที่ยว อีกหนึ่งตัวอย่างคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องมีการออกแบบที่ดี อีกทั้งยังต้องมีความรู้ในด้านวัสดุและทักษะทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม

นี่คือเหตุผลที่อุทยานวิทนยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STEP) ได้รับเลือกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ ซึ่งได้มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกัน แนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกเหนือจากนั้น CMU STEP ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ และสมาชิกของเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดของการทำงานได้ครอบคลุมวิสัยทัศน์ของเชียงใหม่สร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิก..

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919