RESOURCES AND COMPANIES

IT, Software, Media and Design Company Directory
directory-header

ทำเนียบ บริษัทไอที ซอฟแวร์ มีเดีย และออกแบบ ของเชียงใหม่

ทำเนียบบริษัทไอที ซอฟแวร์ สื่อและการออกแบบของเชียงใหม่นี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากบริษัทมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่ให้บริการ ด้านไอที การออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น หรือการพิมพ์ เป็นต้น โดยได้มีการเผยแพร่ทำเนียบดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจในการเข้าถึงและติดต่อบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซึ่งกำลังพัฒนาเป็น cluster ด้านไอที ดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดอีกด้วย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919