เข้าร่วม/สนับสนุน

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยที่ข้อมูลจากเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่า การที่เมืองมีจุดยืนที่แน่นนอนและเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เมืองนั้นๆ ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ

มีต่อ

DOWNLOADS

Please check out our partner’s website
Southeast Asian Creative Cities Network.
View More

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
(เชียงใหม่)

155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Phone & Email

(+66) 81 969 6919