Rebranding

Rebranding

อัตลักษณ์ใหม่ของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์


การปรับโฉมใหม่

 

แนวคิดและรูปแบบ ในการปรับอัตลักษณ์ใหม่ ของเชียงใหม่สร้างสรรค์ ออกแบบโดย

โลโก้มีลักษณะเอียงลงตามเข็มนาฬิกา 5 ํเป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบโดยอ้างอิงจาก ประตูทั้งห้าแห่งรอบคูเมืองเชียงใหม่

รูปลักษณ์ของแบบอักษรถูกปรับให้เอียงลง 5 ํ สอดคล้องและสมดุลย์กับองศาที่เอียงในตัวโลโก้

อัตลักษณ์ใหม่ของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์


รูปลักษณ์ของโลโก้

เดิม

ใหม่

 

สัดส่วน ขนาด รวมทั้งช่องว่างระหว่าง ตัวอักษรและโลโก้ ถูกจัดวางตามเส้นกริด ที่ตีกรอบไว้อย่างลงตัว การนำไปปรับใช้ กับงานอื่นๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังกล่าว เพื่อความถูกต้องและสวยงาม
ตัวโลโก้จะต้องมีขนาดเต็มพอดีกับพื้นที่ในกรอบ และไม่สามารถใช้กราฟฟิคอื่นๆ มาบดบังตัวโลโก้

 

ระยะห่างจากกรอบถึงตัวโลโก้ ให้อ้างอิงจากความสูงของอักษร "e" เป็นหลัก ดังนั้นขนาดของอักษร "e" จะถือเป็นมาตรฐานเท่ากับ 1X เสมอ
การรักษาพื้นที่รอบๆ ตัวโลโก้ให้ปราศจาก กราฟฟิค ภาพประกอบ และข้อความต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้ถูกบดบังหรือดึงความสนใจไปจากตัวโลโก้

อัตลักษณ์ใหม่ของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์


อัตลักษณ์ขององค์กร

เดิม

ใหม่


อัตลักษณ์ใหม่ของ
เชียงใหม่สร้างสรรค์


ประมวลภาพกระบวนการปรับอัตลักษณ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. (+66) 81 969 6919