เกี่ยวกับเชียงใหม่สร้างสรรค์

เชียงใหม่สร้างสรรค์คืออะไs ?

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิดที่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ตามคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงาน มากกว่า 40 แห่ง และมีจํานวนเพิ่มขึ้น มาโดยตลอด ต่อมาเชียงใหม่สร้างสรรค์ได้ปรับเปลี่ยนให้การทํางานคล่องตัวและอิสระมากขึ้น พร้อมทั้งยังมี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทําหน้าที่สํานักเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์

ความหมายของโลโก้

โลโก้เป็นภาพจําลองคูเมืองเชียงใหม่สัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมีจุดเด่นที่ชัดเจน สีคือการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการหมุน ตรงกลางหมายถึงนวัตกรรม
โลโก้ของเชียงใหม่สร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาโดยคุณตุลย์ เล็กอุทัย ผู้ชนะจากการแข่งขันออกแบบโลโก้ ซึ่งตัวโลโก้ถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากโลโก้เดิมที่ถูกใช้มากว่า 10 ปี

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์จัดตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่นๆ กลุ่ม และบุคคล ต่างยินดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคระกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์และศูนย์กลางการติดต่อ

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์นั้นมุ่งพัฒนาและดำเนินแผนงานตามกลยุทธ์ให้ทันสมัย ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างทุกภาคส่วน ประสานงานและร่วมดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญ ประยุกต์และจัดกิจกรรม/โครงการ (ผ่านสมาชิกต่างๆ) ก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มการทำงาน ระดมทุน (ผ่านสมาชิก) และสู่ตลาดเชียงใหม่

เชียงใหม่สร้างสรรค์เปรียบเสมือนคลังความคิด การแบ่งปัน และเครือข่าย ตลอดจนเป็นแรงกระตุ้นสำหรับสำหรับการมุ่งพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์ต่างให้คำแนะนำการกำหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่างๆ (หากได้รับการเสนอ) ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมาชิกนำมาประยุกต์ใช้และรวบรวมแหล่งทรัพยากร เชียงใหม่สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่เป็นความริเริ่มที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักและสนับสนุนแนวคิดและวิสัยทัศน์นี้ร่วมกัน

เอกสารคณะกรรมการ

พันธมิตร, สมาชิก และผู้สนับสนุน

หากไม่มีสมาชิกและทุกท่านให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้อง เชียงใหม่สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นโครงการหรือแหล่งเงินทุนแต่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเชียงใหม่สร้างสรรค์สามารถสนับสนุนในด้านฐานข้อมูล การตลาด หรือกิจกรรมและงานต่างๆ เรายินดีให้ทกๆ คน ทั้งในส่วนบุคคล บริษัท หรือองค์กร เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกันในอนาคต ซึ่งหากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร / ผู้สนับสนุน โดยการเพิ่มเติมโลโก้ กรุณาติดต่อเรา

อัตลักษณ์ของเชียงใหม่สร้างสรรค์

โลโก้พร้อมสโลแกน

โลโก้

สีของอัตลักษณ์

#f0413c
R=240 G=65 B=60 R: 240 G: 65 B: 60 C: 0 M: 87 Y: 74 K: 0 L: 62 A: 77 B: 55

#ffc805
R=255 G=200 B=5 R: 255 G: 200 B: 5 C: 0 M: 23 Y: 100 K: 0 L: 86 A: 16 B: 94

#37aa78
R=55 G=170 B=120 R: 55 G: 170 B: 120 C: 96 M: 0 Y: 75 K: 0 L: 60 A: -68 B: 13

#508cc8
R=80 G=140 B=200 R: 80 G: 140 B: 200 C: 80 M: 33 Y: 2 K: 0 L: 55 A: -15 B: -42

#1a1a1a
R=26 G=26 B=26 1 R: 26 G: 26 B: 26 C: 73 M: 67 Y: 66 K: 80 L: 6 A: 0 B: 0

ดาวน์โหลดอัตลักษณ์ของเชียงใหม่สร้างสรรค์