บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำกัด

บริษัท โอแคร์ ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน และพัฒนาซอฟต์แวร์
หลัก ๆ การให้บริการของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. บริการโอแคร์เจาะเลือดตรวจสุขภาพถึงบ้าน ที่มาของบริการเกิด
จากการการตอบโจทย์เรื่องการเดินทาง การรอคิว หรือการไม่มี
เวลาของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และเนื่องด้วยการ
เดินทางที่ยากลำบาก ทำาให้เกิดบริการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการเจาะ
เลือดและการตรวจสุขภาพถึงบ้านอีกช่องทางหนึ่ง เป็นหนึ่งในตัว
เลือกให้ลูกค้าเลือกใช้บริการและเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้มากยิ่ง ขึ้น
โดยที่ไม่ต้องเดินทาง2. เช็กอัพ แมเนเจอร์ (Check up Manager)
เนื่องจากการอตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลปัจจุบันให้กับกลุ่ม
โรงงาน หรือกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการ
ตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งการออกตรวจ
แบบเดิมที่ทางโรงพยาบาลใช้นั้น ต้องลงข้อมูลบนกระดาษและต้อง
ให้เจ้าหน้าที่นำกลับไปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซ้ำที่โรงพยาบาลอีก
ครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่เยอะและละเอียด ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหา
และได้พัฒนาตัวเช็กอัพ แมเนเจอร์ สำหรับบริหารจัดการระบบตรวจ
สุขภาพสำหรับโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลจัดการและเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จะช่วยลดความผิดพลาด
ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร

ที่อยู่: 15/11 Fl.3 Chonpratan Rd., T. Suthep, Muang Chiang Mai 50200

เบอร์โทรศัพท์: 099 131 9919

อีมล: [email protected]

Facebook Facebook – Ocare - โอแคร์ บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพถึงบ้าน

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

Line ID – @ocarehealth

บริษัทอื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสติ้งและบริการจดชื่อโดเมน
เรา มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กและกลาง ที่ ต้องการเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทันท่วงที

ก่อตั้งในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปีที่บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์ในเชียงใหม่
มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา และออกแบบสื่อส่งิ พิ มพ์
สื่อ โฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตส่อื สิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอริ่ง
เชียงใหม่”, “ออกแบบให้โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

พัฒนาระบบบริการจัดการร้านอาหารด้วยเทคโนโลยีTablet และ PC สำหรับการบริหารร้านอาหารแบบมืออาชีพ
หรือมีหลายสาขา สามารถบริหารการจัดการร้านค้าได้ทุกรูปแบบ เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศกว่า 700 แบรนด์
หรือกว่า 3,500 สาขา

ZI-ARGUS คือผู้ให้บริการด้านยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรมทั่วทั้ง ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในท้องตลาด
และมีสำนักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และใน ประเทศไทย

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพก่อตั้งขึ้นในปี2531 โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจิตร ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหลักสูตรทั้งในด้านทฤษฎีและการศึกษาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติในหลักสูตร 4 ปีที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chiang Mai Photo Festival 2015 (CMPF 2015)
ใน หัวข้อ “Young ASEAN Eyes” ที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานการถ่ายภาพโดยมุ่ง เน้นไปที่ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีก่อตั้ง Chiang Mai House of Photography เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บภาพถ่ายและรวบรวม
ข้อมูลการเก็บรักษาและการเผยแพร่ข้อมูล ชั้นบนของศูนย์เป็นพื้นที่สำหรับจัด แสดงนิทรรศการชั่วคราว
นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่ให้ข้อมูลแบบอะนาล็อกและ ออนไลน์ ตลอดจนถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ด้านการถ่ายภาพให้กับ ประชาชนทั่วไป

R&DISC ตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่พูด คุยแลกเปลี่ยน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ต่างๆ
ที่มีการวิจัยและพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้วยสมาชิกภาคเอกชนศูนย์วิจัยต่างๆ สถาบันการ ศึกษา
และตัวแทนจากองค์กรที่สำคัญ ของภาครัฐ การประสานงาน อย่างใกล้ชิดกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆ คือจุดแข็ง ของ R&DISC